Author: admin

รายงานการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562)

สรุปรายไตรมาส 1 ปี 256306012563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 1 ปี 63