ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256515112565

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกอบต.บ้านเหล่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

รณรงค์ให้ความรู้แนะนำการป้องกันสำหรับผู้ป่วยติดโควิค

นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายก อบต.บ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.บ้านเหล่า, รองปลัด อบต.บ้านเหล่า และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเหล่า ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสำหรับ ผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่ตำบลบ้าน