สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  1. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2540  ตามประกาศกระทรวงลงวันที่  11  พฤษภาคม  2540

  1. ที่ตั้ง

องค์การบริหารตำบลบ้านเหล่า   ตั้งอยู่ หมู่ที่  2  บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี   อยู่ห่างจากอำเภอเพ็ญ  ประมาณ  15  กิโลเมตร

  1. ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารตำบลบ้านเหล่า  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านเหล่า   ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี   อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ถนนสายเพ็ญ – สินเจริญ โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการ  อำเภอเพ็ญ  ประมาณ  15  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ 60  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  ตำบลบ้านยวด  อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลสุมเส้า  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

 

3.1 สภาพพื้นที่/การปกครอง/ประชากร  

1)สภาพพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีพื้นที่ในความรับผิดชอบโดยประมาณ    41,875   ไร่

หรือประมาณ    67 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้เนื้อแข็งสลับกับที่ราบลุ่มที่

ใช้ทำการเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้นาน  บางแห่งเป็นดินทราย ดินตื้น ปนหินลูกรัง

2) การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านหนองไชยวาน                 หมู่ที่  8   บ้านดอนแดง

หมู่ที่  2  บ้านเหล่า                           หมู่ที่  9   บ้านดงศรีสำราญ

หมู่ที่  3  บ้านยาง                            หมู่ที่  10  บ้านดงขันทอง

หมู่ที่  4  บ้านนาพระ                        หมู่ที่  11  บ้านดอนเงิน

หมู่ที่  5  บ้านหนองผง                       หมู่ที่  12   บ้านโคกสว่าง

หมู่ที่  6  บ้านหนองกุง                       หมู่ที่  13   บ้านดอนเงิน

หมู่ที่  7  บ้านโคกสว่าง

3) ประชากร

จำนวนประชากรจากข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอเพ็ญ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ามีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 8,832 คน แยกเป็น  ชาย 4,432  คน   หญิง  4,400 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,294 ครัวเรือน แยกรายละเอียดได้ดังตาราง ต่อไปนี้  (ข้อมูล ณ วันที่  15  พฤษภาคม 2558)

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน(หลัง) จำนวนประชากร ผู้นำ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านหนองไชยวาน 121 231 243 474 นายพิทักษ์  ไปไหน
2 บ้านเหล่า 209 393 412 805 นายแถว  เหล่าลาด (กำนัน)
3 บ้านยาง 256 514 529 1043 นายทองพูน  แสนเทพ
4 บ้านนาพระ 152 241 250 491 นายลำดวน  ขันทะชัย
5 บ้านหนองผง 268 519 523 1,042 นายเจริญศรี  อ่อนละมุล
6 บ้านหนองกุง 260 503 498 1,001 นายวิชัย  โยชน์สุวรรณ
7 บ้านโคกสว่าง 186 342 322 664 นายอรัญ  มุริกา
8 บ้านดอนแดง 68 139 124 263 นายประสิทธิ์  เหล่าเสน
9 บ้านดงศรีสำราญ 149 295 322 617 นายภูษิต  โยชน์สุวรรณ
10 บ้านดงขันทอง 179 375 362 737 นายคำแดง  ยางทรัพย์
11 บ้านดอนเงิน 172 269 270 539 นายคุณมี  ม่วงต้น
12 บ้านโคกสว่าง 127 291 282 573 นายจำปี  โพธิสาร
13 บ้านดอนเงิน 147 320 263 583 นางบุญศรี  ชาติโสม
รวมทั้งสิ้น 2,294 4,432 4,400 8,832