ข้อมูลพื้นฐาน

1.3  สภาพทางเศรษฐกิจ/สังคม

          1) การประกอบอาชีพ

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น การทำนา  ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

2) หน่วยธุรกิจ   หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ จำนวน(แห่ง) หมายเหตุ
1 ปั้มน้ำมัน/ปั้มหลอด 2  
2 โรงสีข้าวขนาดเล็ก 26  
3 โรงไม้ 1  
4 โรงงานผลิตน้ำดื่ม 1  
5 ร้านค้า 56  
6 ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ 7  
7 ร้านเกมส์ 3  
8 ร้านเสริมสวย 2  
9 สหกรณ์ประจำหมู่บ้าน 1  
10 กิจการอื่นๆ  

 

3) ข้อมูลด้านการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย

  1. โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
  2. โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎรวิทยา)
  3. โรงเรียนบ้านหนองผง
  4. โรงเรียนบ้านหนองกุง
  5. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
  6. โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ
  7. โรงเรียนบ้านดงขันทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2 แห่ง ประกอบด้วย

  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่าง

4) สถาบันและองค์กรทางศาสนา   ประกอบด้วย

                   – วัด/สำนักสงฆ์                     จำนวน     24   แห่ง

– มัสยิด                              จำนวน      –     แห่ง

– ศาลเจ้า                            จำนวน      –     แห่ง

– โบสถ์ (ในศาสนาคริสต์)           จำนวน      1    แห่ง

          5) ข้อมูลด้านการสาธารณสุข  

                   – สถานพยาบาลของรัฐ             จำนวน  1  แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)

– สถานพยาบาลเอกชน             จำนวน  –  แห่ง

– อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

6) การคมนาคม  แยกได้ดังนี้

                   – ถนนลูกรัง                         จำนวน  37      กิโลเมตร

– ถนนลาดยาง                      จำนวน  –         แห่ง

– ถนน คสล.                         จำนวน  74      กิโลเมตร

– ถนน คสม.                         จำนวน  5        กิโลเมตร

7) การโทรคมนาคม  

                   – ที่ทำการไปรษณีย์                 จำนวน  1        แห่ง (เอกชน)

 

8) การไฟฟ้า  

– ประชากรมีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน (ครัวเรือนที่มีการขยายตัวไปสู่ภาคการเกษตร           อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

9) แหล่งน้ำ  

                   – แหล่งน้ำธรรมชาติ

1) ลำห้วย                  จำนวน  15      แห่ง

2) หนอง,บึง               จำนวน  4       แห่ง

3) ชลประทาน             จำนวน  –         แห่ง

– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1) ฝาย                     จำนวน  32      แห่ง

2) บ่อน้ำตื้น               จำนวน  29      แห่ง

3) บ่อบาดาล              จำนวน  20      แห่ง

4) ระบบประปา           จำนวน  14      แห่ง

 

10) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                   – สถานีตำรวจชุมชนประจำตำบล            จำนวน  1       แห่ง

– ป้อมยามประจำหมู่บ้าน                    จำนวน  13      แห่ง

– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         จำนวน  177     คน